KOSMOS Mein erstes Auto

Example of illustrations for KOSMOS Experimentierkasten Mein erstes Auto (Dezember 2016).